दाबी भूक्तानी

शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल संस्था हो, जसलाई हवाई, बैंकिङ्ग, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन उद्योग, मिडिया हाउस जस्ता क्षेत्रमा संलग्न युवा व्यवसायिक समूहहरूद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको छ।

   अग्नि  सामुद्रिक  इञ्जिनियरिङ्ग मोटर विविध हवाई कुल
२०६१/६२ २८,९३९.७७ ७३,२२०.६५ ४,९०,४१३.९८ ६७,६९५.५८ ५,७६,००,०००.०० ५,८२,६०,२६९.९८
२०६२/६३ १८,६३,०७,६६३.१३ ६२,२६,८४०.६० १४,४१,२२०.०० ८०,४२,२७७.९४ २८,६९,०६७.१८ २८,१८,७५,६६६.०३ ४८,६२,७१,५१८.८८
२०६३/६४ ४५,७४,०९३.६६ ४४,८५,३०४.०० ६,६४,२७२.७१ १,६२,२३,४७८.६३ १,०१,२५,९२१.७६ १२,९१,९०,६२१.२४ १६,५२,६३,६९२.००
२०६४/६५ ३४,१०,७६३.०० १,१०,२५,९४३.०० ८२,३८,५१६.०० ४,५६,३९,९२१.०० २,६०,४८,८११.०० ९,२७,२९,६११.०० १८,७०,९३,५६५.००
२०६५/६६ ५२,४५,१४५.०० ४७,१०,५३०.०० १७,५४,४७१.०० ४,२२,७३,९२६.०० २,७१,६६,६३०.०० २४,९५,६१,८४४.०० ३३,०७,१२,५४६.००
२०६६/६७ २२,४६,९८१.०० ६७,१८,७८०.०० ५८,४९,९५५.०० ६,७१,३४,४९३.०० ३,६०,७७,८७१.०० ४३,०५,३७७.०० १२,२३,३३,४५७.००
२०६७/६८ ९४,२२,४०९.०० ७८,८७,२७३.०० २६,८५,३९१.०० ९,७३,८६,९५१.०० ३,१३,२६,४२३.०० १९,०५,३१,००८.०० ३३,९२,३९,४५५.००
२०६८/६९ ८७,२७,७०१.०० २,००,५३,३८८.०० २,३६,४२,१५०.०० १२,७४,६३,८७१.०० ४,७३,५८,४८५.०० ६०,१५,९३,७२०.०० ८२,८८,३९,३१६.००
२०६९/७० १,९५,४६,७९८.०० १,२३,५०,३४८.०० १,८७,३६,३०७.०० १३,१०,२९,६७८.०० ६,०३,९४,९८५.०० २२,१३,५८,२६६.०० ४६,३४,१६,३८२.००

सम्पर्क ठेगाना

शिखर बिज़ सेण्टर
पाँचौं देखि सातौं तल्ला
थापाथली, काठमाण्डौ नेपाल
पो. ब. नं: १०६९२
फोन नं: +९७७-०१-४२४६१०१, ४२४६१०२
फ्याक्स नं: ९७७-०१-४२४६१०३
ईमेल: shikharins@mos.com.np