प्रिमियम आम्दानी

शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल संस्था हो, जसलाई हवाई, बैंकिङ्ग, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन उद्योग, मिडिया हाउस जस्ता क्षेत्रमा संलग्न युवा व्यवसायिक समूहहरूद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको छ।

अग्नि सामुद्रिक इञ्जिनियरिङ्ग मोटर विविध हवाई कुल
२०६१/०६२ १,४८,४२,०८१.०० ८७,५८,६६२.०० ३७,२७,१०१.०० ९६,८७,२५९.०० ९०,०१,८३७.०० ८,६८,८४,२७१.०० १३,२९,०१,२११.००
२०६२/०६३ ४१,३,८२,९७४.०० १,८८,०४,७१०.०० ५८,३०,२९६.०० २,८५,३४,५१३.०० २,०४,९३,३६१.०० १३,२९,७१,५६९.०० २४,८०,१७,४२३.००
२०६३/०६४ ५,४२,८४,१६५.०० २,२१,०३,८७२.०० १,०७,६५,९८४.०० ६,७४,१०,९६४.०० ४,४४,०५,५८३.०० १२,२१,८६,८२९.०० ३२,११,५७,३९७.००
२०६४/०६५ ५,५९,१२,८१८.०० २,०२,८८,८१४.०० ८३,६२,४८८.०० ८,६७,३८,३६१.०० ५,५७,९०,५३४.०० ११,७२,९०,०२९.०० ३४,४३,८३,०४४.००
२०६५/०६६ ६,५२,८५,९०६.०० २,४४,६३,३८६.०० १,३५,८४,११५.०० ११,७१,५४,१०३.०० ५,८२,६८,१०९.०० १४,४९,००,८०६.०० ४२,३६,५६,४२५.००
२०६६/०६७ ७,१२,०७,२७१.०० २,८४,०२,८१७.०० २,०६,७६,९३१.०० २१,६८,३१,४२६.०० ६,७०,२७,७४३.०० १२,६२,७८,३३३.०० ५३,०४,२४,५२१.००
२०६७/०६८ ८,८८,८२,९८६.०० ३,०८,९९,२६९.०० २,५३,८०,६९६.०० २२,३२,६०,१५९.०० ८,४४,१९,०५४.०० १६,१५,६१,८०६.०० ६१,४४,०३,९७०.००
२०६८/०६९ १०,२२,४५,३११.०० ३,२५,७६,५६८.०० २,७५,९४,५०९.०० २६,४४,२५,५४७.०० १०,९५,७६,४६३.०० ३२,९६,९२,७८७.०० ८६,६१,११,१८६.००
२०६९/०७० १३,५९,२०,७९३.०० ४,३४,७९,७६७.०० २,४५,५३,५८२.०० ३३,००,५२,८६१.०० ११,७२,५४,३२३.०० २६,४९,१०,७६७.०० ९१,६१,७२,०९३.००
वृद्धि ३,३६,७५,४८२.०० १,०९,०३,१९९.०० -३०,४०,९२७.०० ६,५६,२७,३१४.०० ७६,७७,८६०.०० -६,४७,८२,०२०.०० ५,००,६०,९०७.००

सम्पर्क ठेगाना

शिखर बिज़ सेण्टर
पाँचौं देखि सातौं तल्ला
थापाथली, काठमाण्डौ नेपाल
पो. ब. नं: १०६९२
फोन नं: +९७७-०१-४२४६१०१, ४२४६१०२
फ्याक्स नं: ९७७-०१-४२४६१०३
ईमेल: shikharins@mos.com.np