"अभियान" दैनिकमा प्रकाशित स्थिर सम्पत्ति बिक्री सम्बन्धी सूचना

यस कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको तपसिलमा उल्लेखित सम्पत्तिहरूको जे-जस्ता अवस्थामा छ सोहि अवस्थामा बिक्रीको लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरिएको छ। image-3

MORE NEWS